Aktuálne voľné pozície

Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany Vami poskytnutých osobných údajov v súlade s § 15, ods. 1 úplného znenia Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Spoločnosť VESCON Automation s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava 821 09, IČO: 35 807 831 (ďalej iba „prevádzkovateľ“) spracúva Vami poskytnuté osobné údaje v žiadosti o zamestnanie, životopise, dokladoch, potvrdeniach týkajúcich sa Vášho vzdelania, či kvalifikácie, prípadne v iných Vami poskytnutých materiáloch súvisiacich so žiadosťou o zamestnanie v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a čl. 11 zákonníka práce.

Vaše osobné údaje, ako aj údaje iných uchádzačov o zamestnanie (dotknutých osôb) sa spracúvajú za účelom posúdenia vhodnosti kvalifikácie a vedenia evidencie záujemcov o zamestnanie v Informačnom systéme IS ľudské zdroje.

V súlade s § 16 ods. 1 zákona, ste povinný poskytnúť prevádzkovateľovi len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny ste povinný tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov Vám môže Úrad na ochranu osobných údajov uložiť pokutu.

Osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli prevádzkovateľovi, sa budú uchovávať po dobu jedného roka, od dátumu zaslania žiadosti o zamestnanie, životopisu a iných príslušných dokumentov, dokladov, potvrdení. Po uplynutí tejto doby budú následne zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiadavky máte právo, aby boli Vaše osobné údaje zlikvidované pred uplynutím doby uchovávania.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť Vami poskytnuté osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa nebudú zverejňovať ani prenášať do tretích krajín.

Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov, citovaného nižšie:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
 • Ponúkaný plat (brutto): dohodou
 • Termín nástupu: ihned
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • návrh elektročasti zariadení
 • projektovanie v CAD softvéri EPLAN (v prípade potreby zaškolíme)
 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • nákup materiálu
 • príprava podkladov na cenové ponuky
 • práca na projektoch na Slovensku a v zahraničí
 • pozícia pre skúseného projektanta

Iné výhody

 • práca v mladom, dynamickom kolektíve
 • odborné a jazykové školenia

 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. Stupňa

Zameranie, odbor:

Elektrotechnické

 

Znalosti

Jazykové znalosti:

Nemecký jazyk - aktívne alebo Anglický jazyk - aktívne

Vodičský preukaz

B

Požadovaná prax

 

Prax na pozícii/v oblasti:

elektroprojekcia

Počet rokov praxe:

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Prax v konštruovaní v prostredí EPLAN v aut. priemysle podmienkou
 • Odborná spôsobilosť v rozsahu min §22 Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009
 • Schopnosť navrhovať technické riešenia
 • Precíznosť, zodpovednosť, vytrvalosť

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Martin Kolesár

Tel.: +421 2 58 104 111

E-mail: vescon@vescon.sk

 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu poslať svoje ponuky na vescon@vescon.sk

www.profesia.sk: Elektroprojektant

 

Informácie o pracovnom mieste

 • Miesto práce: Bratislava
 • Ponúkaný plat (brutto): dohodou
 • Termín nástupu: ihned
 • Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • programovanie priemyselných robotov KUKA, FANUC, ABB...
 • programovanie PLC Siemens, Phoenix Contact
 • programovanie vizualizácie WinCC, InTouch,...
 • práca na projektoch na Slovensku a v zahraničí

Iné výhody

 • práca na zaujímavých projektoch so špičkovými technológiami
 • podpora vzdelávania - odborné a jazykové školenia
 • možnosť zaškolenia na príslušný typ robota alebo riadiaceho systému
 • podpora osobnostného rozvoja a kariérneho rastu

 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie

vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor:

automatizácia, elektrotechnické, strojárske

 

Znalosti

Jazykové znalosti:

Nemecký jazyk - aktívne alebo Anglický jazyk - aktívne

Vodičský preukaz

B

 

Požadovaná prax

Prax na pozícii/v oblasti:

výhodou

Pozícia je vhodná pre absolventa:

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Skúsenosti s programovaním priemyselných robotov alebo PLC riadiacich systémov sú výhodou.
 • Od pracovníkov očakávame spoľahlivosť, precíznosť, vytrvalosť a vysoké pracovné nasadenie.
 • Znalosť nemeckého jazyka je výhodou.
 • Prax v programovaní Simatic pre automobilový priemysel výhodou.

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Martin Kolesár

Tel.: +421 2 58 104 111

E-mail: vescon@vescon.sk

 

Záujemcovia o pracovné miesto môžu poslať svoje ponuky na vescon@vescon.sk

www.profesia.sk: Programátor PLC / robotov